Pla Centrat en la Persona

LA PERSONA ÉS EL CENTRE DEL PROCÉS

IxisSocialGest és l'eina informàtica que ajuda als professionals de les entitats a implementar la planificació centrada en la persona, sent l'ajuda perfecta per gestionar els processos de les entitats.

Amb IxisSocialGest podran registrar la informació relacionada amb la identitat social de la persona, el seu grup de suport, gestionar els objectius establerts en el seu pla individual, registrar tota la informació relacionada amb els contactes realitzats, gestionar la fitxa de salut i els serveis mèdics, registrar les diferents valoracions efectuades pels professionals, gestionar els serveis prestats, ... i moltes coses més.

Descarregar fitxa  

 

 

Els Serveis

Cada organització podrà estructurar els serveis i programes que realitza mitjançant la configuració d'un arbre jeràrquic. Per a cada servei indicarem els centres de l'organització en els quals es realitza i els professionals responsables del mateix. Podrem també registrar les entitats que financen els serveis i/o programes.
Arbre de serveis

Les valoracions

Els diferents professionals de l'organització realitzen, contínuament, diverses valoracions a la persona. Podrem definir diferents estructures de valoració amb diferents criteris d'avaluació, configurar resums per presentar resultats, comparar els resultats obtinguts dels diferents usuaris, ...

El Pla Individual

Les organitzacions estableixen plans individualitzats centrats en la persona. Sobre la base dels resultats obtinguts després de la realització de diverses valoracions s'estableixen uns objectius a gestionar i uns responsables del seguiment dels mateixos. Per a cada objectiu registrarem les necessitats detectades, les pautes específiques , anotarem les revisions realitzades en relació a l'objectiu, podrem consultar l'historial de valoracions de l'objectiu, ...

El Projecte Futur

IxisSocialGest ens permetrà registrar informació relacionada amb el projecte de futur de la persona des de diferents perspectives (benestar físic, benestar emocional, benestar personal, relacions interpersonals,...) i des de diferents àmbits (personal, familiar, serveis,...)

La Salut

Coneixerem les malalties patides, malalties cròniques, al·lèrgies, tractaments i dietes als quals està subjecte, l'historial i calendari de vacunacions de la persona.
Cada malaltia o dolència patida per la persona quedarà reflectida en un expedient mèdic. Cada expedient detalla la dolència soferta, els especialistes mèdics que han tractat a la persona, un calendari de visites previstes i un control de les visites realitzades, diagnòstics, recomanacions realitzades, medicacions prescrites, possibles hospitalitzacions i derivacions a altres especialistes.
Podrem també registrar controls, cures mèdiques i controls de conducta.

Les Activitats

Les entitats organitzen multitud d'activitats diverses. Podrem definir el catàleg d'activitats de cada organització i gestionar-les amb senzillesa i eficàcia.
L'aplicació ens permet gestionar tant activitats grupals com a individuals. Per a cada activitat podrem registrar informació del tipus d'activitat, dels horaris de l'activitat, de les persones inscrites, dels professionals que participen, …
Podrem crear un registre de sessió de l'activitat, anotar comentaris relacionats amb les persones assistents, amb els professionals, …
Les activitats

Els Contactes

El seguiment de la persona exigeix establir reunions periòdiques amb les persones implicades en el seu grup de suport per tractar diversos temes relacionats amb l'evolució del mateix. L'aplicació ens permet registrar tota la informació relacionada amb el contacte:
Dades bàsiques: data, objecte del contacte, sol·licitant, etc ...
Assistents: persones pertanyents al grup de suport que participen en el contacte.
Temes tractats: informació dels diferents temes tractats en els diferents contactes.

Els Informes

IxisSocialGest facilita a l'usuari innombrables informes tant d'informació específica d'un usuari (expedient, valoracions, pla individual, seguiment de salut), com a informació a nivell general de l'entitat (serveis prestats, usuaris adscrits als serveis, etc...)

La potent eina de desenvolupament utilitzada permet la impressió en diferents formats de sortida (PDF, Excel o Word).

La Documentació

L'aplicació manté una base de dades de documents (imatges, pdf's, fulls de càlcul,etc,...) relacionats amb cada persona com a suport i reforç al coneixement de la mateixa: amistats, família, les seves inquietuds i objectius personals, així com tota la documentació administrativa de l'usuari (llibre de família, dni, certificats, etc...)
Tota aquesta documentació s'organitza de manera que sigui fàcilment accessible i actualitzable pels professionals autoritzats.

El Transport

L'aplicació gestiona el transport mitjançant la configuració de diferents línies de transport que tenen assignades les seves rutes amb els seus corresponents horaris i parades.
A cada persona adscrita al servei de transport se li assigna una línia i un horari habitual, indicant les parades en les quals puja i baixa.
L'aplicació permet gestionar excepcions en el servei (canvis d'horaris, canvis de parades,...)

El Menjador

Organització dels menjadors en base a l'ubicació dels mateixos, la seva capacitat i els torns diaris que realitza.
Assignació de diferents dietes a cadascun dels usuaris, en base a les quals s'obté informació de quants usuaris acudiran al menjador, quants i els qui han de rebre una dieta especial.
L'aplicació permet gestionar excepcions en el servei (canvis de torns, canvis de dietes, ... )

Panell d'informació de tasques

IxisSocialGest és una eina de gran ajuda per als professionals de les organitzacions ja que els ajuda a recordar totes les tasques que han de realitzar.
Per a això, l'aplicació presenta en un panell d'informació visual totes les tasques relacionades amb el professional classificant-les per àrees (serveis, salut, pla individual, valoracions, contactes i activitats).

Tarificació i Facturació

La gestió de tarifes permet definir la política de preus per a cadascun dels serveis. Amb la definició de diferents temporades es permet assignar diferents preus en funció de les dates de prestació del servei.
L'aplicació permet designar les persones o entitats finançadores a les quals es facturarà cada servei. El procés de facturació generarà automàticament les factures dels serveis prestats a les persones o administracions que correspongui.

IxisSocialGest, un software que s'ajusta a la LOPD

IxisSocialGest compleix estrictament les condicions tècniques del nivell alt que es detalla en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD): La LOPD té una part tecnològica (que detalla les condicions que ha de complir un software des del punt de vista de la protecció de dades) i una altra jurídica (que obliga a la inscripció de fitxers en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, elaborar un document de seguretat, redacció de contracte de cessió de dades, etc.)